آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است با خیال آسوده طراحی کنید